సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, August 4, 2012

ఇంద్ర కృత శ్ర్రీ హనుమత్ స్తోత్రము

ఇంద్ర కృత శ్ర్రీ హనుమత్ స్తోత్రముఇంద్ర కృత శ్ర్రీ హనుమత్ స్తోత్రము

Taken from Sri Parasara Samhita.

No comments:

Post a Comment