సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, August 12, 2012

శ్రీ పంచముఖ హనుమత్ యంత్రము

శ్రీ పంచముఖ హనుమత్ యంత్రము
 

No comments:

Post a Comment