సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, August 5, 2012

శ్రీ హనుమచ్చతకము

శ్రీ హనుమచ్చతకము

 


------------------------------------------------------ 

Sri Hanumath Chatakam

 ------------------------------------------------------- 

www.jayahanumanji.com

No comments:

Post a Comment