సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, October 13, 2012

శ్రీ హనుమత్సూక్తము

శ్రీ హనుమత్సూక్తము

 
Sri Hanumath Stukam Final


From Parasara Samhitha
No comments:

Post a Comment