సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, October 29, 2012

సత్రయాగముని స్తుతి

సత్రయాగముని స్తుతి--------------------------

సత్రయాగముని స్తుతి

--------------------------


From Sri Parasara Samhita

No comments:

Post a Comment