సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, October 27, 2012

సర్వదేవతా స్తుతి

సర్వదేవతా స్తుతి

From Sri Parasara Samhitha


No comments:

Post a Comment