సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, October 7, 2012

శ్రీ హనుమంతుని పూజా పర్వదినములు

శ్రీ హనుమంతుని పూజా పర్వదినములు
----------------------------------------------------------------------------------------

శ్రీ హనుమంతుని పూజా పర్వదినములు

----------------------------------------------------------------------------------------
www.jayahanumanji.com

from Sri Parasara Samhita 2nd part
No comments:

Post a Comment