సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, October 28, 2012

శ్రీ హనుమత్ ధ్యానము - 1

శ్రీ హనుమత్ ధ్యానము - 1

From Sri Parasasra Samhitha


No comments:

Post a Comment