సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, December 29, 2013

శ్రీ హనుమత్ ధ్యానము - 10

శ్రీ హనుమత్ ధ్యానము - 10
No comments:

Post a Comment