సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Thursday, December 26, 2013

శ్రీ రామునిచే చెప్పబడిన శ్రీ హనుమదష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రము

శ్రీ రామప్రోక్త హనుమదష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రము


----------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment