సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, December 18, 2013

విశ్వసాయి ధార్మిక సంస్థ ఆద్వర్యం లో శ్రీ హనుమత్ వైభవం

విశ్వసాయి ధార్మిక సంస్థ ఆద్వర్యం లో శ్రీ హనుమత్ వైభవం

No comments:

Post a Comment