సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Tuesday, December 31, 2013

శ్రీ హనుమత్ ధ్యానము - 11

శ్రీ హనుమత్ ధ్యానము - 11
No comments:

Post a Comment