సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Tuesday, December 24, 2013

ఉద్దండ హనుమంత స్తోత్రము

ఉద్దండ హనుమంత స్తోత్రము
No comments:

Post a Comment