సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Tuesday, December 31, 2013

మనకు ఏకైక ఆదర్శం - హనుమంతుడు Jan 2014 Edition of Santhana Darma Jyothi

మనకు ఏకైక ఆదర్శం - హనుమంతుడు Jan 2014 Edition of Santhana Darma Jyothi

No comments:

Post a Comment