సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Tuesday, January 7, 2014

హనుమంతుని స్తుతి

హనుమంతుని స్తుతిNo comments:

Post a Comment