సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Friday, January 10, 2014

శ్రీ హనుమత్ ధ్యానము - 12

శ్రీ హనుమత్ ధ్యానము - 12
 From Sri Parasara Samhita part 2.


No comments:

Post a Comment