సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, January 19, 2014

శివుడు రామదాసునిగా ఎలా అయినాడు ?

శివుడు రామదాసునిగా ఎలా అయినాడు ?


------------------------------------------------------------------------------------

1 comment: