సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, January 12, 2014

శ్రీ హనుమత్ స్తోత్రం

శ్రీ హనుమత్ స్తోత్రం

No comments:

Post a Comment