సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Tuesday, June 7, 2011

యుద్ధకాండ వర్ణణ - హనుమంతుడు 5

యుద్ధకాండ వర్ణణ - హనుమంతుడు 5

--------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------


By Dr. Annadanam Chidambara Sastry

No comments:

Post a Comment