సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, June 8, 2011

యుద్ధకాండ వర్ణణ - హనుమంతుడు 6

యుద్ధకాండ వర్ణణ - హనుమంతుడు 6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


By Dr. Annadanam Chidambara Sastry

No comments:

Post a Comment