సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Thursday, June 23, 2011

శ్రీ సువర్చలా హనుమత్కల్యాణ విధి

శ్రీ సువర్చలా హనుమత్కల్యాణ విధిWritten by Dr. Annadanam Chidambara Sastry in the book Sri Hanumath Kalyanam శ్రీ సువర్చలా హనుమత్కల్యాణం
www,jayahanumanji.com

No comments:

Post a Comment