సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Tuesday, June 28, 2011

శ్రీ సువర్చలా హనుమత్కల్యాణ విధి - మంగళాష్టకం

శ్రీ సువర్చలా హనుమత్కల్యాణ విధి - మంగళాష్టకం

Written by Dr. Annadanam Chidambara Sastry in the book Sri Hanumath Kalyanam శ్రీ సువర్చలా హనుమత్కల్యాణం
www,jayahanumanji.com

No comments:

Post a Comment