సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, June 29, 2011

శ్రీ సువర్చలా హనుమత్కల్యాణ విధి - చూర్ణిక

శ్రీ సువర్చలా హనుమత్కల్యాణ విధి - చూర్ణిక

Written by Dr. Annadanam Chidambara Sastry in the book Sri Hanumath Kalyanam శ్రీ సువర్చలా హనుమత్కల్యాణం

No comments:

Post a Comment