సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, July 8, 2012

శ్రీ హనుమత్ కవచాలు - ఫలశ్రుతి

శ్రీ హనుమత్ కవచాలు - ఫలశ్రుతి---------------------------------------------------------------------


Hanumath Kavachams

---------------------------------------------------------------------

Available in the book "Sri Hanumat Kavacha Samuchayamu"

No comments:

Post a Comment