సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Friday, July 20, 2012

గరుత్మంతుడు అమృత కళశము కొరకు చేసిన ఆపదుద్ధారక శ్రీ హనుమత్ స్తోత్రము

గరుత్మంతుడు అమృత కళశము కొరకు చేసిన ఆపదుద్ధారక శ్రీ హనుమత్ స్తోత్రము
-------------------------------------------------------


ఆపదుద్ధారక శ్రీ హనుమత్ స్తోత్రము

-------------------------------------------------------

Taken from Sri Parasasra Samhita by Dr.Annadanam Chidambara Sastry

No comments:

Post a Comment