సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, July 15, 2012

శ్రీ హనుమత్కవచము (With Audio)

శ్రీ హనుమత్కవచము
Audio:

 

http://www.hummaa.com/music/song/sri-hanumath-kavacham-vibhishena-krutam/104102

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

శ్రీ హనుమత్కవచము 1

--------------------------------------------------------------
available in Sri Hanumath Kavacha samuchyam book.

No comments:

Post a Comment