సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Thursday, July 19, 2012

బ్రహ్మ చేసిన శ్రీ హనుమంతుని స్తుతి

బ్రహ్మ  చేసిన శ్రీ హనుమంతుని స్తుతి


Taken from Sri Parasara Samhita

No comments:

Post a Comment