సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, July 15, 2012

శ్రీ హనుమత్ యంత్రములు

శ్రీ హనుమత్ యంత్రములు

----------------------------------------------


శ్రీ హనుమత్ యంత్రములు
---------------------------------------------

written in the book Sri Hanumath Kada
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment