సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, July 21, 2012

శ్రీ ఆంజనేయ యంత్రము

శ్రీ ఆంజనేయ యంత్రముTaken from Sri Anjaneaya Charitra written by Dr. Annadanam Chidambara Sastry.

No comments:

Post a Comment