సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, November 3, 2012

శ్రీ హనుమత్ ధ్యానము - 2

శ్రీ హనుమత్ ధ్యానము - 2From Sri Parasara Samhita

www.jayahanumanji.com


No comments:

Post a Comment