సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Friday, December 23, 2011

శ్రీ హనుమజ్జన్మస్థల సముద్ధరణోద్యమము
శ్రీహనుమజ్జన్మస్థల సముద్ధరణోద్యమము
----------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------------No comments:

Post a Comment