సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, December 21, 2011

శ్రీ హనుమత్కవచ సముచ్చయము

శ్రీ హనుమత్కవచ సముచ్చయము------------------------------------------------------------------------

Sree_Hanumatkavacha_Samuchayamu2

-----------------------------------------------------------------------
No comments:

Post a Comment