సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, December 18, 2011

Sri Hanumannuti Roopa Shlokaashtakam – శ్రీ హనుమన్నుతి రూప శ్లోకాష్టకముV

Sri Hanumannuti Roopa Shlokaashtakam – శ్రీ హనుమన్నుతి రూప శ్లోకాష్టకము


[ఈ అష్టకమును ఉదయమున నిదురలేవగానే పఠింపవలెను. అనన్య భక్తితో అట్లు పఠించిన వారి కోరికలన్నింటిని శ్రీ హనుమంతుడు తీర్చును.]

---------------------------------------------------------------------------------
Sri Hanumannuti Roopa Shlokaashtakam – శ్రీ హనుమన్నుతి రూప శ్లోకాష్టకము


---------------------------------------------------------------------------------


No comments:

Post a Comment