సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Tuesday, December 20, 2011

Sri Hanumadbadabaanala Stotram – శ్రీ హనుమద్బడబానల స్తోత్రం

శ్రీ హనుమద్బడబానల స్తోత్రం[ఈ స్తోత్రము నిత్యము పఠించదగినది. దీని వలన శత్రువులు సులభముగా జయింపబడుదురు. సకల విధములైన జ్వరములు భూత ప్రేతాదికములు, శత్రువులు చేసిన ప్రయోగములు తొలగిపోవును. అసాధ్యములను సాధింపగలదీ స్తోత్రము.]

------------------------------------------------------------

Sri Hanumadbadabaanala Stotram – శ్రీ హనుమద్బడబానల స్తోత్రం


------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment