సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, December 17, 2011

Sri Hanumath Trikala Dhyanam- శ్రీహనుమత్ త్రికాలధ్యానం

Sri Hanumath Trikala Dhyanam- శ్రీహనుమత్ త్రికాలధ్యానం

ఉదయ, మధ్యాహ్న, సాయంసమయములందు హనుమద్భక్తులు క్రమముగా పఠింపవలెను.


---------------------------------------------------------------------------------

Sri Hanumath Trikala Dhyanam- శ్రీహనుమత్ త్రికాలధ్యానం

---------------------------------------------------------------------------------


No comments:

Post a Comment