సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Friday, December 2, 2011

Sri Hanuma Janmasthala Samuddharanodyamam

OM SRIRAMA
JAYA HANUMAN

Anjanaadri


Movement for grand restoration of birth place of Sri Hanuman
“An appeal to the ardent, pious and dedicated devotees of Sri Hanuman”
We have been truly believing that  “SRI  RAMACHANDRA” was born  in  “AYODHYA”  and therefore  the  people  in that area  are the  divinely blessed ones.  But, even  though  in  our great “PURANAS”  it  is  clearly and unambiguously made known to us that “SRI HANUMAN” who proved   himself  an   efficient,   skilful   and   gifted executor of “SRI RAMACHANDRA’S” assignments, was born on the “ANJANADRI HILL”in the vicinity of TIRUMALA-TIRUPATI in  Andhra Pradesh,  we  are  not  yet  considering  ourselves  as the blessed ones.  In fact many people do not know this truth at all.  For this unawareness we ourselves, the devotees of “SRI HANUMAN”, are responsible.

Read the rest of this entry »
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment