సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, February 12, 2011

మనకు ఏకైక ఆదర్శం - హనుమంతుడు Sept 2008 Edition of Santhana Darma Jyothi

మనకు ఏకైక ఆదర్శం - హనుమంతుడు Sept 2008 Edition of Santhana Darma Jyothi


Sri Panchamukha Hanuman


------------------------------------------------------------------------------

మనకు ఏకైక ఆదర్శం - హనుమంతుడు Sept 2008 Edition of Santhana Darma Jyothi

------------------------------------------------------------------------------
Written by Dr. Annadanam Chidambara Sastry in Sept 2008 Edition of Santhana Darma Jyothi Magazine
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment