సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, February 21, 2011

శ్రీహనుమజ్జన్మస్థానము – అంజనాద్రి (The Birthplace of Sri Hanuman – Anjanaadri)

శ్రీహనుమజ్జన్మస్థానము – అంజనాద్రి (The Birthplace of Sri Hanuman – Anjanaadri)ఆంధ్రవాజ్ఞ్మయము సవిస్త్రముగ హనుమంతుని సంపూర్ణచరిత్రను ప్రదర్శించుటలో కారణమనదగిన ప్రధానమగు నాత్మీయత యొక్కటి కలదు. హనుమంతుడు ఆంధ్రుడగుట. హనుమంతుడు ఆంధ్రుడనుటకు నాతని జనన, జాతి, దేశవిచారమే ప్రధానాధారము. హనుమంతుని నాటి జన్మస్థలము ఈనాటి ఆంధ్రదేశ మగుటవలన హనుమంతు డాంధ్రులకు సంబంధించినవాడుగ బరిగణింపవచ్చును. అట్టి ఆంధ్రదేశీయమగు హనుమజ్జన్మస్థల విషయమును హనుమద్గ్రంధము లన్నియు నెలుగెత్తి చాటుచున్నవి. అందుకు పురాణ ప్రమాణములును స్పష్టముగ గలవు.
స్కాందపురాణాంతర్గమగు వేంకటాచలమాహాత్మ్యమున నిట్లు కలదు. తనననుగ్రహించిన మతంగమహామునితో అంజన “ఓ విప్ర! మహాపురియయిన కిష్కింధయందు పుత్రసంతానము లేక దుఃఖించి వివిధ వ్రతముల నాచరించితిని…” అని చెప్ప నా మహాముని “సువర్ణముఖీనదికి ఉత్తరభాగమున వృషభాచలము, దాని అగ్రభాగమున స్వామి పుష్కరిణియు గలవు. ఆ నదిలో స్నానమాడి వరాహునికి నమస్కరించి వేంకటేశునికి ప్రణమిల్లి ఆకాశగంగా తీర్థమున కభిముఖముగ నుండి వాయుదేవునిగూర్చి తపమాచరింపు” మని చెప్పెను. ఆమెయు నట్లే యొనర్చి శ్రీహనుమంతుని బడిసినట్లు కలదు. పై వాక్యముల గల స్థలముల బట్టి యవి నేటి ఆంధ్రదేశమందలి తిరుపతి – తిరుమల ప్రదేశములని స్పష్టము. కావున హనుమంతుని ఆంధ్రదేశ సంజాతునిగ భావింపవచ్చును.


Read the rest of this entry »


No comments:

Post a Comment