సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, February 7, 2011

హనుమాన్ చాలీసా - తాత్పర్యము

హనుమాన్ చాలీసా - తాత్పర్యము


No comments:

Post a Comment