సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, February 7, 2011

విఘ్నేశ్వరుడు - ఆంజనేయుడు

విఘ్నేశ్వరుడు - ఆంజనేయుడు
----------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------

Written in Santhana Darma Jyothi.
http://www.jayahanumanji.com/


No comments:

Post a Comment