సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, February 6, 2011

మనకు ఏకైక ఆదర్శం - హనుమంతుడు Feb 2008 Edition of Santhana Darma Jyothi

మనకు ఏకైక ఆదర్శం - హనుమంతుడు Feb 2008 Edition of Santhana Darma Jyothi------------------------------------------------------------------------------

మనకు ఏకైక ఆదర్శం - హనుమంతుడు Feb 2008 Edition of Santhana Darma Jyothi

------------------------------------------------------------------------------

Written by Dr. Annadanam Chidambara Sastry in Feb 2008 Edition of Santhana Darma Jyothi.
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment