సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Thursday, February 24, 2011

Neelakrita Hanumat Stotram – నీలకృత హనుమత్ స్తోత్రము

Neelakrita Hanumat Stotram – నీలకృత హనుమత్ స్తోత్రమునీలకృత హనుమత్ స్తోత్రము
[దీనిని నిత్యము పఠించు వారియెడ హనుంతుడు కల్పవృక్షము, కామధేనువు, చింతామణి వలె కోరికలన్నిటిని తీర్చగలడు.]


                                        ఓం జయ జయ ఆంజనేయ కేసరీ ప్రియనందన వాయుకుమార ఈశ్వరపుత్ర పార్వతి గర్భసంభూత వానరనాయక సకల వేదశాస్త్ర పారంగ సంజీవ పర్వతోత్పాటన లక్ష్మణ ప్రాణరక్షక, విభీషణ ప్రాణరక్షక గుహప్రాణదాయక సీతా దుఃఖ నివారన ధాన్యమాలీ శాప విమోచన దోర్దందీ బంధ విమోచన నీలమేఘ రాజ్యదాయక సుగ్రీవ రాజ్యదాయక భీమసేనాగ్రజ ధనంజయ ధ్వజావాహన కాలనేమి సంహార మైరావణ మర్దన వృత్రాసుర భంజన సప్తమంత్రిసుత ధ్వంసన ఇంద్రజిధ్వధ కారన అక్షయ కుమార సంహార లంకిణీ భంజన రావణమర్దన కుంభకర్ణవధపరాయణ జంబుమాలీ నిషూదన వాలినిబర్హణ రాక్షస కులదహన అశోకవన విదారణ లంకాదహన శతముఖవధకారణ సప్తసాగరసేతు బంధన వాల నిరాకర నిర్గుణ సగుణ స్వరూప హేమవర్ణ పీతాంబర ధర సువర్చలా ప్రాణనాయక త్రయస్త్రీం శత్కోట్యర్బుద రుద్రగణ పోషక భక్త పాలన చతుర కనకకుండరాభరణ రత్నకిరీటహారనూపురశోభిత శ్రీరామ భక్తితత్పర హేమరంభా వనవిహార వజ్రక్షతాంకిత మేఘవాహన నీలమేఘశ్యామ సూక్ష్మకాయ మహాకాయబాలసూర్యగ్రహన ఋష్యమూక గిరినివాస మేరు పీఠకార్బన ద్వాత్రింశదాయుధ ధర చిత్రవర్ణ విచిత్రసృష్టి నిర్మాణకర్తః అనంతనామన్ దశావతార అఘటనా ఘటనసమర్థ అనంతకోతి బ్రహ్మాండనాయక దుర్జన సంహార సజ్జన సంరక్షక దేవేంద్రవందిత సకల లోకారాధ్య సత్య సంకల్ప భక్త సంకల్పపూరక అతి సుకుమారఖ యక్షకర్దమ వినోదలేపన కోటిమన్మధాకార రణకేళీమర్దన విజృంభమాణ సకలలోక కుక్షింభర సప్తకోటి మహామంత్ర తత్వస్వరూప భూతప్రేతపిశాచ శాకినీ ఢాకినీ విధ్వంసన శివలింగ ప్రతిష్టాపన కారణ దుష్కర్మ విమోచన దౌర్భాగ్య నాశన జ్వరాది సకలరోగసంహార భుక్తిముక్తి ప్రదాయక కపటనాటక సూత్రధారిన్ లీలావినోద అగణేత కళ్యాణగుణ పరిపూర్ణ మంగళప్రద గానలోల గానప్రియ అష్టాంగయోగనిపుణ సకల విద్యాపారీణ ఆదిమ ధ్యాన్తరహిత యజ్ఞభోక్తః షణ్మత వైభవానుభూతి చతుర సకల లోకాతీత విశ్వంభర విశ్వమూర్తే విశ్వాకర దయాస్వరూప దాసజనహృదయకమల విహారణ మనోవేగిన్ మనోభావజ్ఞ నిపుణ ఋషి గణగేయ భక్తజన మనో రధ దాయక భక్తవత్సల దీన పోషక దీన మందార సర్వస్వతంత్ర శరణాగత రక్షక ఆర్తత్రాణ పరాయణ ఏకవీర అసహాయశూర వీరహనుమాన్ విజయీభవ దిగ్విజయీభవ.
—– శుభం భూయాత్ —–

No comments:

Post a Comment