సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, February 5, 2011

Sri Parasara Samhita Video 36 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 36

Sri Parasara Samhita Video 36 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 36----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment