సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, February 9, 2011

మనకు ఏకైక ఆదర్శం - హనుమంతుడు June 2008 Edition of Santhana Darma Jyothi

మనకు ఏకైక ఆదర్శం - హనుమంతుడు June 2008 Edition of Santhana Darma Jyothi------------------------------------------------------------------------------
మనకు ఏకైక ఆదర్శం - హనుమంతుడు June 2008 Edition of Santhana Darma Jyothi

------------------------------------------------------------------------------
Written by Dr. Annadanam Chidambara Sastry in June 2008 Edition of Santhana Darma Jyothi Magazine
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment