సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Thursday, February 17, 2011

మనకు ఏకైక ఆదర్శం - హనుమంతుడు Jan 2009 Edition of Santhana Darma Jyothi

మనకు ఏకైక ఆదర్శం - హనుమంతుడు Jan 2009 Edition of Santhana Darma Jyothi


------------------------------------------------------------------------------

మనకు ఏకైక ఆదర్శం - హనుమంతుడు Jan 2009 Edition of Santhana Darma Jyothi
------------------------------------------------------------------------------
Written by Dr. Annadanam Chidambara Sastry in Jan 2009 Edition of Santhana Darma Jyothi Magazine
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment