సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, February 5, 2011

Sundarshan Samhitokta Vibishina Kruta Stotram - సుదర్శన సంహితోక్త విభీషణ కృత హనుమత్ స్తోత్రం

Sundarshan samhitokta vibishina kruta stotram - సుదర్శన సంహితోక్త విభీషణ కృత హనుమత్ స్తోత్రంఈ స్తోత్రం సర్వవిథ భయములను పోగొట్టగలది. దీనిని రోజు మూడు వేళలందు పఠించినవారికి సకల జంతు,వ్యాధి,రాజ,చోర, విషజంతు, భూత భయాదులేదియు నుండవు. 

------------------------------------------------------------------------

Sundarshan samhitokta vibishina kruta stotram

------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidamabra Sastry written in the book Sri Hanumath Stotra Kadambam.
www.jayahanumanji.com

No comments:

Post a Comment