సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, February 7, 2011

మనకు ఏకైక ఆదర్శం - హనుమంతుడు Apr 2008 Edition of Santhana Darma Jyothi

మనకు ఏకైక ఆదర్శం - హనుమంతుడు Apr 2008 Edition of Santhana Darma Jyothi

------------------------------------------------------------------------------

 

మనకు ఏకైక ఆదర్శం - హనుమంతుడు Apr 2008 Edition of Santhana Darma Jyothi


------------------------------------------------------------------------------
Written by Dr. Annadanam Chidambara Sastry in Apr 2008 Edition of Santhana Darma Jyothi.
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment