సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Tuesday, May 8, 2012

హనుమంతుని వాఙ్మయ నైపుణ్యము

Jaya Hanuman -5

జయ చిరంజీవ - 5

హనుమంతుని వాఙ్మయ నైపుణ్యము


--------------------------------------------


--------------------------------------------

No comments:

Post a Comment