సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, May 30, 2012

ఈనాడే శ్రీ సువర్చలా హనుమత్ కల్యాణం

శ్రీ సువర్చలా హనుమత్ కల్యాణం  - Sree suvarchalaa Hanumath Kalyanam


---------------------


---------------------
By Dr Annadanam Chidambara Sastry ( Written in the book శ్రీ సువర్చలా హనుమత్ కల్యాణం )

No comments:

Post a Comment