సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, May 26, 2012

హుంకార హనుమత్స్వరూపా!ద్వాత్రింశద్భుజమూర్తీ!

హుంకార హనుమత్స్వరూపా!ద్వాత్రింశద్భుజమూర్తీ!------------------------------------------------


51-54 pages


-------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment